Translation Experts - Our language translation tools are always at hand

Homepage American English English German French Italian Hungarian Czech Croatian


Bosnian Translation ExamplesDemo Sentence Request

You can request your own demo sentence by clicking on the following link: NeuroTran Demo Sentence Request


Example 1: Bosnian to English translation using NeuroTran translation software.

This example shows how you can choose an alternative meaning for any word or phrase and you can also insert your own text in the translation. Choosing alternative translations is a unique feature of NeuroTran translation software which allows the translated text to be further improved. Because of this the user has complete control over the final translation quality. NeuroTran translation software is grammar aware. The more you use NeuroTran the better it will translate because it learns from the user. For more information on NeuroTran please click on the image shown below.Bosnian to English translation using NeuroTran

Example 2: English to Bosnian translation using NeuroTran translation software.

This example shows English to Bosnian translation as opposed to the other direction. It shows that you can choose an alternative meaning for any word or phrase and delete any redundant word. You can also switch word order so you can have complete control over the final translation accuracy. All the other features of NeuroTran are the same in this translation direction as they are in the previous example. For more information on NeuroTran please click on the image shown below.English to Bosnian translation using NeuroTran

Example 3: Bosnian to English translation using InteractiveTran translation software.

This example shows InteractiveTran's document translation feature. InteractiveTran learns from the user during translation as the user selects from available alternative translations. InteractiveTran can be used to quickly understand any type of Bosnian text. For more information on InteractiveTran please click on the image shown below.Bosnian to English translation (anim)

Example 4: English to Bosnian translation using InteractiveTran translation software.

This example shows Bosnian to English translation which is the opposite direction from the one shown in the above (previous) example. InteractiveTran allows a Bosnian native speaker to quickly understand the meaning of any English text as shown in this example. InteractiveTran can also be used as a dictionary or a spell checker and it allows you to enter your own translations in the user dictionary. For more information on InteractiveTran please click on the image shown below.English to Bosnian translation (anim)

Example 5: English to Bosnian translation using PalmTran translation software.

This example shows English to Bosnian translation using PalmTran translation software. For every word or phrase the user can select the most appropriate translation from the list of possible alternative translations. Then, by simply clicking the 'OK' button the user selects that translation. PalmTran runs on Palm OS (3.5 or higher) compatible hardware and supports 1600 language translation pairs. For more information on PalmTran please click on the image shown below.English to Bosnian translation using PalmTran

Example 6: Bosnian to English translation using PalmTran translation software.

The example shows Bosnian to English translation as opposed to the previous example. All the features of PalmTran shown in this example are the same as in the previous example. PalmTran can be used not only for translating, but also for communicating with a person who does not speak your language nor do you speak their language. For more information on PalmTran please click on the image shown below.Bosnian to English translation using PalmTranSmall Bosnian dictionary with the most frequent words

The format of this small English-Bosnian dictionary is as follows:

English_word, first_Bosnian_translation, second_Bosnian_translation, ..., last_Bosnian_translation

the, (određeni član), to, (clan)
of, od, nad, kod, u, iz, o, za
to, za, k, ka, na, u, od, prema, do, da, k sebi
and (addition), s, u društvu, pokraj, pomoću čega, u vezi s, od, sa, kod
and, i, pa, te, a
a, (neodređeni član), jedan, neki, (clan)
in (...), u (...)
in, u, na, unutar
for, za
is, je, jest
on, na, na temelju, tik do, uz, prema, o, u vezi sa, nad, dalje, naprijed, lijeva strana
I, ja
by, mimo, pored, pokraj
this, ovaj, ova, ovo, taj, ta, to
with, s, u društvu, pokraj, pomoću čega, u vezi s, od, sa, kod, istodobno
that, taj, onaj, ta, to, ona, ono, koji, koja, kojetako, toliko, kaj, e da, što
IT, Internet
it, ono
you, te, se, vam, vi, vas, vama, ti, tebe, tebi
be, biti, postojati, živjeti, odstajati
at (...), u (...)
at, kod, oko, pri, na, u
all, svi, sav, sve, cijele (godine), sasvim, svaki, skroz, potpun, skroz naskroz
as, kao, koliko, jer, budući da, dok, pošto, mada, kao da, rimska jedinica za mjerenje težine, kao što, koliko-god
or, ili
from, iz, po, o, s, kod, u, odakle, od
are, jesu, su, jesi, jesmo, jeste
an, (neodređeni član), jedan, neki, (clan)
not, ne
your, tvoj, vaš
page, stranica, list, epizoda, spis, označiti stenice, dječak-plemić u službi na dvoru, vratar, memorijska stranica, poslužitelj u sudu, mladić u livreji, skutonoša
home (adj), kućni, domaći, temeljit
home (adv), kući, doma, temeljito
home (n), dom, kuća, stan, rodni kraj
home (v), ići kući, stanovati
home, početni položaj, poslati kući, prebivalište, kuća, home
have, imati, posjedovati, dobiti, morati, trebati, raspolagati, doživjeti
no, nijedan, nikoji, ništa, nikako
was, je
new, nov, mlad, svjež, novo, nedavno, upravo, iznova, neupotrebljen
more, više, još
will (n), volja, želja, oporuka
will (v), htjeti, željeti, pristati, ostaviti oporukom
will, htijenje, oporuka, zalog
about, o, okolo, oko, tokom, promijeniti kurs
us, nas, nama
we, mi, mi sami
if, ako, kad, e da
can (n), limenka, konzerva
can (v), moći, konzervirati
can, kanta, limenka, može
one, neki
do (v), obaviti, prikazati, nastupati, izvršiti, izvesti, pogubiti, postići, ispuniti, ostvariti, ozakoniti, propisati, stupiti na snagu, počiniti, obavezati se, kompromitirati, učiniti zlo, počiniti zločin, zadati, nanijeti, činiti, raditi, funkcionirati, operirati, poslovati, regulirati
but, ali, ipak, samo, osim da, tek, skoro, osim, kao da ne
they, oni, one, ona
information, obavijest, podatak, poučavanje, informacija, obavještenje, priopćenje
other, ostali, drugačiji, druga, drugo, drugu, drugi, drugačije, drukčije, ino, ini, onaj drugi, protivan
next, neposredno, najbliži, susjedni, zatim, tada, onda, najbliže iza prvoga, idući, sljedeći, slijedeći primjerak, slijedeći broj, najbliže
site, položaj, gradilište, mjesto, teren, prijedio
up, gore, naviše, prema gore, u zrak, uspravno, kretanje na gore, nagore
our, naš, naše, naša, naši
http, http
my, moj, moja, moje
search, traženje, istraživanje, težnja, pretraga, istraga, ispitivanje, traganje, pretres, premetačina, sondiranje, tražiti, istraživati, tragati, vizitirati, pretržiti, pretresti, izvršiti premetačinu, ispitati, iznaći, pretraživanje, prekapati, istražiti
time, vrijeme, razdoblje, doba, vijek, epoha, era, vremena, prilike, dokolica, slučaj, zgoda, prilika, puta, krat, istempirati
may, može, možda
May, svibanj
has, je
what, što, koliko, kakav, koji, koliki, kaj
which, što, koje, koji, koja, kaj
he, on, muškarac, mužjak
N, nema računa, nema prihvaćanja
so, na taj način, pa, samo ako, zbog toga, zato da, tako, kakav je prije opisan, nešto oko
here, ovdje, tu, ovamo, amo
y, ipsilon
out, vanjska strana, izlaz, isprika, aut, van!, vani, izvan kuće, u pogonu, izdan, van, iz, izvan, zbog, slobodan od, koji se ne igra na domaćem terenu, napolje
news, vijest, novost, izvješće, ono što je novo, vijesti
Web, tkanje, tkanina, paučina, tkivo, mreža, Web
their, njihov, njihovo
any, bilo koji, bilo kakve, itko, svatko, tkogod, nikoji, ijedan, kakav god, ikoliko, ikoji, neki
there, ondje, tamo, tu, u tome, onuda, smjesta, odmah, mjesto, onamo
use (n), korist, upotreba, primjena, navika
use (v), upotrebljavati, koristiti, postupati s kim, trošiti
use, iskoristiti, iskorištavati, primjena, primijeniti, primjenjivati, potrošnja, korist, poraba, potrošak, trošiti, okoristiti se
back (adj), stražnji dio, posljednji, zadnji, iza, stražnji
back, hrbat, kretati se natrag, krkača, potiskivanje
Back, leđa, stražnja strana, naopak, straga, natrag, u prošlosti, opet, podupirati, kretati se natrag
net, mreža, neto, bez ostatka, hvatati mrežom, ograditi, plesti mrežu, zaraditi neto, primati čisto
die, kocka, kalup za kovanje novca, umrijeti, preminuti, izvrtati, lipsati, pocrkavati, kalup za livenje, skapati, krepavati, pocrkati, mreti, mrijeti, skončati, crkavati, kubični ploča podnožja, odapinjati, skapavati, gasiti se, kalup
free, slobodan, nevezan, oslobođen, pristupačan, osloboditi, izbaviti, pustiti koga na slobodu, badava, mukte, nezahvaćen, gratis, franko osloboditi, nezavistan, fraj, izglaviti, izglavljivati, istavljati, istaviti, nezauzet, izbavljati, besplatan, ispražnjen, olakšati
only, jedini, sam, jedinstven, samo, jedino, kad ne bi bilo, isključiv
mail (n), pošta, oklop
mail (v), poslati poštom
mail, predati na poštu, slati poštom, oklop, poslati poštom
copyright, autorsko pravo
click (n), škljocaj, zaponac
click (v), kuckati, škljocati
click, klik, kliknuti, pritisnuti, imati sreću, krcnuti
X, neodređen broj
also, isto tako, osim toga, jednako tako, također, k tomu
contact (n), dodir, kontakt, doticanje, veza
contact (v), kontaktirati
contact, kontakt, nagazni
me, mene, me, meni, mi, mnom
his, njegov, her, njezin
index, kazalo, eksponent, pokazatelj, imenik, registar, sastaviti popis, kazalo pojmova, indeks, indeksirati
when, našto, kad, upravo kad, nakon što, pošto, dok, dokad, otkada, kada, nakon
who, tko, koga, onaj koji, koji
help (a little), pripomoći
help (n), pomoć, posluga
help (v), pomoći, pridonijeti, koristiti
help, Pomoć, uputa, poslužiti se, aman, potkrpljavati, potkrpiti, potkrpljivati, pripomagati, pripomoć, interaktivno uputstvo, potpomoći, potpomognuti, potpomagati, potpomaganje, olakšica
date, datum, nadnevak, sastanak, potjecati, staviti datum, datirati, dana
first, najprije, prije svega
some, neki, nekakav, jedan, izvjesni, znatan, velik, značajan, sjajan, silan, nešto, prilično, znatno, vrlo, prilično mnogo, gdjeko, gdjekoji, kojigod, kakav god, nešto malo, izvjestan
get, dobiti, primati, zaraditi, dohvatiti, nabaviti, uhvatiti, razumjeti, mladunčad, okot, podmladak, pouzimati, krzati, isposlovati
see, vidjeti, opaziti, ugledati, smotriti, pogledati, promatrati, nagledati se, isp, dokučiti, opažati
name, ugled, rod, imenovati, odrediti, ime, imena, nadjenuti kome ime, prozvati, okrstiti, krštavati, imenski
how, kako, na koji način, koliko
in-service, koji se vrši tokom službe
top (n), vrh, tjeme, glava, krov, površina, zvrk
top, gornjište, gornji dio, glavica, gornji, krunski
service, služenje, služba, rok službe, održavati, popravljati, servirati, usluga, posluživanje, dvorba, podvorenje, predaja
them, njima, im, njih, ih, sebi, si, sebe, se
been, bio, bila
now, zatim, onda, sada, otkako, sadašnjost, kad već
would, preterit od will, će
online, na vezi, u pogonu, online
were, preterit od be
list (n), rub, porub, traka, popis, lista, imenik, nagib
list (v), obrubiti, opšiti, nabrojiti, popisati, biti po volji, nagnuti se, čuti, slušati
list, rub, porub, traka, popis, lista, imenik, nagib, obrubiti, opšiti, nabrojiti, popisati, biti po volji, nagnuti se, čuti, slušati, spisak, čitulja, popisivati, nakloniti brod, nakrenuti brod, nagibati se, naginjanje
into, u
its, svoj, svoja, svoje, njegov, njegovo, njezino
than, nego, negoli, nego što, no, doli, od
over, na, nad, kod, pri, po, više od, veše, iznad, onamo, gornji, viši, vanjski, preko, prekomjeran, pre, svršen
two, dva, dvoje, oba, dvoji
business, posao, zvanje, trgovina, zaposlenost, biznis, aktivnost
email, elektronička pošta, email, elektronska pošta
like (adj), sličan, jednak, nalik na, po svoj prilici
like (conj), kao što, kako
like (n), onaj koji je jednak, ono što je slično, ono što se sviđa
like (prep), poput, kao, blizu
like, sličan, po svoj prilici, poput, krasan, kao, kako, voljeti, prijati, željeti, nešto slično, ono što je jednako, nalik na, onaj koji je jednak, sličnost
last (adj), posljednji, zadnji, konačni, minuli, prošli
last (n), izdržjivost, kraj, postolarski kalup
last (v), potrajati, izdržati, dostajati
last, održati se, krajnji, najzadnji, posljednji čas, posljednji put, posljednje pismo, onaj koji je posljednji spomenut, postolarski kalup, protekli, posljednji trenuci, istrajati, najkrajnji
world, svijet, zemlja, svemir, javnost, okolina, bitak, prostranstvo, sve što postoji, javni život, vidokrug, duhovi, svjetski
go, ići, micati se, krenuti, poći, otputovati, voziti se, hodati, pružati se, sezati, biti u pogonu, micati se gore, namjerati se
view (n), pogled, gledanje, gledište, stajalište
view (v), razgledati, motriti, gledati
view, pogled, izgled, mišljenje
info, informacije
people, narod, nacija, stanovništvo, ljudi, pleme, naseliti, napučiti, napučivati
Internet, Internet, internetovski
just (adj), pravedan, istinit, pošten
just (adv), baš, upravo, tek, samo, jedva, posve
state, stanje, okolnosti, prilike, položaj, loše stanje, uzbuđeno stanje, država, državno tijelo, izložiti potpuno, izrazitim matematičkim simbolima, iskazati, izreknuti, izricati
message (n), poruka, vijest
message (v), poručiti, dojaviti
message, poruka, poslati poruku
system, sistem, sustav, organizam, mreža, režim
data, podaci, obavijest
had, pret & p.p od have, je
make (n), djelo, rad, proizvod
make (plans), skrojiti
make (v), napraviti, učiniti, tvoriti, graditi, zaraditi, prisiliti, stvoriti
make, izraditi, izdelati, sklapati, sklopiti, proizvoditi, skrpariti, skrpiti, mijesiti
should, bi trebao
Inc, Inc
previous, prije, pred, prijašnji, prethodni, prijašnje, dojučerašnji
then, onda
work (n), posao, rad, zaposlenje, trud, izradba, djelo
work (v), raditi, proizvoditi, djelovati
work, funkcionirati, poraditi, privređivati, posao, privrijediti
her, njoj, nju, nje, njom, njezin
most, većina, maksimum, naj-, najveći dio, naj
year, ljeto
after, nakon, kasniji
day, dan, danje svjetlo, godišnjica, dana
per, na, po
where, kuda, kamo, tamo gdje, odakle, otkuda, mjesto, gdje, onuda gdje, onamo gdje, gdjeno, poprište nekog zbivanja
used, iskorišten, naviknut, rabljen, potrošan
group, grupa, skupina, skup, gomila, poredati, grupirati, lager, grupacija, grupa ljudi, grupirati se, kolektiv, kružok, nakupina, svrstati
such, takav, ovakav, tako velik, vrlo velik, izvanredan, neki takav, onakav
please, ugoditi, ugađati, zadovoljiti koga, razveseliti, dopadati se, goditi
well (adj), zdrav, ispravan, dobar, prikladan, zgodan
well (adv), dobro, ispravno, temeljito, iskreno
well (n), izvor, vrelo, bušotina, dobrobit
well (v), istjecati, izvirati, izbijati
well, kvalitetno, izvorski, hja, eh, oho, hladenac, he, ispravno
through, preko, u toku, za vrijeme, od, iz, zbog, skroz, sasvim, izravan, kroz, posredstvom, pre
find, nalaz, otkriće, iskopina, naći, sresti, naići, zateći, otkriti, traži, traženje, nalaziti, nahoditi, proiznaći, proiznalaziti
number, broj, brojiti, brojenje, predavati, brojka, računati, ubrojiti, ubrajati, numerirati, izbrojiti, izbrojati
each, svaki, svakom
support, podupiranje, potpora, pripomoć, zaštita, podnositi, trpjeti što, podupirati, bodriti koga, pružiti podršku, podrška, podržavanje, potpomaganje, potkrepiti, potpomoći, prehranjivati, potkrepljivati, potkrijepiti, podbočiti, potpomagati, potpomognuti, podržati, nosač, izdržavanje
den, spilja, jama, brlog, jazbina, živjeti u brlogu,jami, kavez za kuniće, kavez, jamski
good, dobar, nepokvaren, vrijedan, drag, ispravan, zdrav, vješt, dobro, korist, svrha, nezloban, nezlobiv, kvalitetan
she, ona
order, niz, red, čin, stalež, društveno uređenje, stupanj, poredak, urediti, poredati, odrediti, naložiti, redoslijed, raspored, narudžba, nalagati zapovijed, naređivanje, zapovijest, naručiti, zapovijed, naručivati, izdati naredbe, komandirati, zapovijedati, režim, poručiti
high (adj), visok, velik, uzvišen, otmjen, ohol, silan, žestok, prodoran, drogiran
high (adv), visoko, obilno
high (n), visina, visok nivo
high, povisok
set, zalazak, ukočeno držanje psa kojim navaljuje lovinu, staviti, postaviti, položiti, metnuti, postaviti za starješinu, namjestiti, staviti u određeni položaj, skup, garnitura, zapadati, komplet, posađen, namještati, namješten, sjedati
under, pod, ispod, niže, dolje, manje, niži, donji, podređen, pod+
way, put, staza, cesta, prolaz, pruga, smjer, način, stanje, daljina, postupak, metoda, navika, modus
part, dio, komad, sastojak, područje, odjeljak, dijelom, djelomice, dijeliti, rastavljati, odvojiti, razdijeliti, rastaviti, praštati se, prekinuti se
privacy, tajnost, povjerenje, privatni život, skrovito mjesto, privatan život, privatnost, povjerljivost
subject, subjekt, lice, predmet, tema, podanik, koji leži ispod čega, niže od čega, podređen, osjetljiv, podvrći, podložiit, izvrgnuti što, predmet razgovora, predmet govora, podvrgavati, podložnik, siže, podložan
city, grad, velegrad, grad od više nego 50000 stanovnika, gradski, mjesni
many, mnogobrojan, mnogi, mnogo, mnoštvo
very, vrlo, uistinu, baš, pravi, vlastiti, pre
best, najbolji, ono što je najbolje, naj, najodličniji, najfiniji, najprikladnije, najprikladniji
need, potreba, nužda, nevolja, siromaštvo, oskudica, neimaština, oskudijevati, biti u nevolji, biti potreban, imati potrebu, išćenje, potrebovanje, ištanje, nemaština, iziskivati
before, prije nego, pred, ispred, prije, prije nego što, prije no
know, znati, umjeti, poznavati
school, škola, učenici, školska zgrada, predavaonica, učionica, poslati mu školu, školovati, jato riba, plivati u jatu, izškolovati, sljedbenici
available, raspoloživ, dostupan, koristan
policy, politika, polica, hazardiranje na brojeve državne lutrije
general, sveopći, generalan, uobičajen, sveobuhvatan, proširen, general, glavar, glavna načela, posvemašan, posvemašnji, okviran, poglavar reda
public, narodni, državni, opći, koji se vrši, koji se čini u ime naroda, javnost, skup ljudi, općinstvo, slušatelji, koji se vrši u ime naroda, narodski, pučki
program, plan, program, raspored, programirati
don, odjenuti, opremiti, školarac, učenik, stipendist, učitelj, nastavnik, plemenitost, otmjenost, plemstvo
made, je napravio, napravljen, napravljeno, napravljena, pravljen, kao stvoren, izrađen
life, život, življenje, vijek, živost, duša
non, ne
company (n), društvo, pratnja, firma, kompanija
company (v), družiti se
company, tvrtka, kompanija, glumačka družina, poduzeće, trupa, okoliš
type (n), simbol, znak, znamen, obilježje, rod, vrsta, tip, uzor
type (v), tipkati, simbolizirati, biti uzor
type (v.), tipkati, utipkati, upisati
type, tip, vrsta, slika, slovni
health, zdravlje, zdravstvo
main (adj), glavni, najvažniji
main (n), sila, snaga, pučina, glavni vod, glavni odvod, vodovod
main, poglavit, glavni odvod, najglavniji dio, glavni vod
link (n), karika, spona, veza, članak, očica, zglob, baklja
link (v), spojiti, vezati, sastaviti, priključiti se
link (v.), povezivanje, povezati
link, karika, spona, veza, članak, očica, zglob, baklja, spojiti, vezati, sastaviti, priključiti se, povezati, priključnica
Add, dodati, zbrojiti, pripojiti, Dodaj
add, prisuti, pripajati, priliti, prilivati, priljevati, prilagati, nakalemiti, nalijevati, dodati
could, mogao
using, koristeći
must, morati, mošt, plijesan, mahnitost, mahnit, ono što se nikako ne smije propustiti učiniti, imperativ
long (adj), dug, dugotrajan, davan, dalek
long (adv), dugotrajno, dugo, odavna
long (v), čeznuti, žudjeti, željeti
long, čeznuti
between, između, između toga, među
line (n), crta, linija, obris, bora, uže, konop, žica, priključak, red, niz, fronta, pisamce, smjer, put, stav, mig, rod, zanat, tema, lan, laneno vlakno
line (v), predmet, građa, materijal, lijek, hrana, glupost, svojstvo, prejesti, nadijevati, nagurati, jastuk, podložak, podstaviti, obložiti, trabunjati, napuniti, puniti, natočiti, udovoljiti, zauzeti, punoća, dovoljnost, iscrtati, išarati, poredati, obrubiti, označiti, stajati u redovima, presvući
line, crta, linija, lan, laneno vlakno, potez, nabor, uže, žica, red, poredak, fronta, stih, podstaviti, presvući, iscrtati, išarati, poredati, obrubiti, označiti, redak, izredati, rubricirati, podstavljati, izvatirati, nalijevati
music, glazba, muzika, svirka, glazbeni komad, note, melos, glazbena umjetnost
said, PRET. i PP od SAY, je rekao, izušćen
center (n), centar, središte, središnji, centralan
center (v), biti u sredini, koncentrirati se
center, centriranje, središte
on-line, on line, nakačen, povezan
take, uzeti, primiti, uhvatiti, podići, hvatati, dohvatiti, najmiti u službu, pouzimati, poprimiti, ponijeti, provesti
right, pravo, pravica, pravičnost, istinitost, pravovaljan, ravan, pravi, ponovo podići, ponovo postaviti, ravno, direktno, povoljno, dobro, ono što je ispravno, sloboština, franšiza, ispraviti
local (adj), lokalni, mjesni, domaći
local (n), mještanin, poprište, scena, ono što je mjesno
local, lokalni, područni, mjesni, mjesni stanovnik, ovdašnji, ograničen na jedno mjesto
price, cijena
product, proizvod, produkt, plod, umnožak, izrađevina
software, softver, kompjutorski program
yahoo, ehej
man, čovjek, osoba, muškarac, suprug, muž, radnik, figura
international, međunarodan, internacionalan, internacionalac, međunarodni, internacionalni, svjetski
con, protiv
version, prikaz, verzija, prijevod, inačica, prijevod odlomka na strani jezik
off, od, odatle, dalje, odavle, napustiti, pvući se, otkloniti
file, varalica, fascikl, poredati, nanizati, arhivirati, stroj, red, vrsta, defilirati, stupati u koloni jedan po jedan, datoteka, kartotečni, isturpijati, turpijati, podastrijeti
university, sveučilište, univerzitet
because, jer
full, pun, napunjen, prepun, krcat, cjelina, punoća, potpunost, izobilje, puno, vrlo, sasvim, posve, potpuno, valjati sukno, punoljetan, ispunjen
research, istraživanje, istraživanja, istraživati, tražiti, istraživački, istraživački rad, ispitivanje
read, čitanje, čitati, odgonetati, saznati, objašnjavati, načitan, učen, učitati
post, izvjesiti, poslati poštom, sloj ugljena, postaviti za, gornja greda, bočna greda, jak kolac, namještenje
POST, pošta, glasnik, straža, pozicija, kolac, stup, stativa, oglasiti, najaviti, otpremiti poštom, postaviti, dovesti na stražu, dati posebno zadaću, POST, poslati članak
place, mjesto, položaj, grad, obitavalište, služba, čast, staviti, položiti, procijeniti, namještati, namjestiti, postaviti se, instalirati se, isprečivati, isprečavati, poprište, situirati
area, područje, ploha, domašaj, površina, predjel, predio, skraj, prazan prostor, slobodan prostor, hatar
form, oblik, poredak, obrazac, formalnost, kondicija, formirati, oblikovati, osnovati, sačinjavati, razviti, spojiti, formom, formu, forme, forma, formi, izgled, oformiti, formirati se, oformiti se, građa, obličje, kalupiti, podoba, oformljavati, izgrađivati, modelirati, mijesiti, izgraditi, izdjelati, izraditi
development, razvoj, rast
thread, konac, nit, žica, vlakno, vlas, nanizati, mišljenje
Being, bitak
being, bude
even, ravan, gladak, čak, štoviše, dapače, također, isto tako, izravnati, izjednačiti, ravnomjeran, izravnati neravno, kvit, podmiriti troškove, izravnat, podjednak, poravnati, poravniti
open, odvrnuti, odvrtati, nezavijen, neuvijen, nezavit, rasklapati
Open, otvoren, slobodan, otkrit, jasan, javan, iskren, pristupačan, otvoriti, otkriti, započeti, voditi, Otvori
want (n), oskudica, potreba, nevolja
want (v), nemati, oskudijevati, željeti, trebati, nedostajati, tražiti
want, ištanje, potreba, manjkanje, potrebovanje
based, temeljen
user(s guide, vodič za korisnika
user, korisnik
text, tekst, tisak, citat iz Svetog pisma, mjesto iz Svetog pisma, predmet razgovora
report, izvještaj, glas, izvijestiti, opisati, prijaviti, izvješćivati, izvještavati, izvješće, prijavljivanje
book, knjiga, upisati u knjigu, uknjižiti, rezervirati, predbilježavati, predbrojiti, predbilježiti
both, oba, obadva, oboje, obadvije
national, narodni, nacionalni, državljanin, državljanka, pučki, narodski
video, video
does, se
review, ponovo ispitivanje, ponovo istraživanje, revizija, ispitivati, istražiti što, prikaz, pregled, osvrt, razmotriti ponovo, ispitivati kritički, prinoviti, pregledanje, pregledavanje, pregledavati, pregledati, preispitati
down, dolje, prud, pahuljica, paperje, niz, sa, kroz, odbaciti, malje, niži položaj, okret sreće
since, otada, odonda, dosada, pred, prije
community, zajednica, društvo, općina, zajedništvo
great, velik, strašan, slavan, krasan
same, rečeni, spomenuti, jedanak, isti, sličan, jednoličan, nepromjenjen, isto, na isti način, istovjetan
while (conj), dok, za vrijeme, sve dok
while (n), vrijeme, časak
while (v), provesti
while, kratak vremenski razmak
show (as in a nightclub), programski
show, pokazivanje, podizanje ruku, pojavljivanje, pojava, dojam, prilika, sjaj, svečanost, povorka, pkazati, izložiti, prikazivati, pratiti koga, ispoljiti, iskazivanje, manifestirati, predočivati, predočavati, predočiti, naputiti, napućivati, ispoljavati, prikazivanje, prikazanje
family, obitelj, familija, porodica, rodovski, kuća
three, tri, troje, trojka
special, naročit, specijalan, osobit, poseban, izvanredan, odličan, izvrstan, poseban vlak, posebno izdanje, posebna ponuda, pomoćni redar
much, velik dio, mnogo, vrlo, uvelike
art, umjetnost, umijeće, vještina
him, njemu, njega, njim, on
board, daska, drvena ploča, oglasna ploča, ljepenka, pansion, odbor, uprava, paluba, prekriti, obložiti daskama, davati opskrbu, ploča, tiskana pločica, povjereništvo
return, povratak, vraćanje, recidiva, vratiti se, pretvoriti se, ponovo se dogoditi, ponovo nastupiti, ponovo doći, povrat, povraćaj, izvraćanje, izvratiti, ristorno, izvraćati, povruti
American, Amerikanac, američki
end (v), dovršiti, svršiti, završiti, dokrajčiti, uništiti, ubiti
end, kraj, konac, vrh, vršak, svršetak, granica, dio, predjel, strana, okrajak, komadić, ostatak, nestanak, prestanak, završetak, uništenje, smrt, kraj svijeta, okončati, okončavati, krajka, svršiti
network, mreža, splet
own, posjedovati
office, usluga, pažnja, služba, posao, zvanje, kabinet, biro
fax, faks, faksa, faksom, telefaks, faksimil
design, crtati, nacrtati, kreirati, dizajn, oblikovanje, iskonstruirati, šara, projektirati, namjeravati
education, obrazovanje, školovanje, odgajanje, prosvjeta, školstvo, odgojni tečaj, izobrazba, izobraženost, izobraženje, naobražavanje, naobrazba, naobraženje, naobraženost
management, rukovanje, baratanje, uprava, vođenje poslova, gospodarenje, rukovodstvo, rukovođenje, gospodovanje, gazdaluk
forum, forum
code, kod, kodeks, zakonik, pomoćni program, postupnik
current, tekući, sadašnji, aktualan, koji važi, strujni, struja, nezastario, kurentan, najnoviji
id, identifikacija
total (adj), cjelokupan, potpun, sav
total (n), cjelina, suma
total (v), zbrojiti, iznositi
total, ukupni zbroj, ukupan iznos, totalan
real, stvaran, istinski, pravi, zbiljski, realan, efektivan, pravcat, formalan
computer, računalo, kompjuter, kompjutor, kompjuterski
address, adresa, adresirati, naslov, izreći govor, mjesto stanovanja, napisati adresu, nagovoriti, nagovarati
another, drugi, još jedan, drugog
guide, vodič, priručnik, vodilica, voditi, upravljati, rukovoditi, provesti
change (n), promjena, razmjena, sitniš, varijacija
change (v), mijenjati, izmijeniti, razmijeniti, promijeniti, preinačiti, modificirati, pretvoriti, transformirati
Change, Izmjena
change, mijenjanje, preinačenje, preinaka, preinačivanje, preinačavati, preinačiti, preinačivati, promijeniti, promjena, promijeniti se, mijena, mijenjati, prijetvor, pretvorba, sitniž, sitnina, kusur, izvrtati, mijenjati se, presvlačiti, mjenica, prijelaz, iskretati
come, dogoditi se, zbiti se, doći, dolaziti, pojaviti se, zadesiti, dobauljati, pristići, pristignuti, primaći, potpasti, nalijetati, slijediti
history, povijest, pripovijest, razvoj, prošlost, historijski, historija, povjesnica, prethistorija, historijat, pripovijetka
project, nacrt, projekt, plan, zamisao, izbaciti, projektirati, stršiti, pothvat, projekt-plan, projicirati, poduhvat
member, član, dio, element, pripadnik
English, engleski jezik, engleski, Engleskinja
map (v.), mapirati, preslikati
map, karta, zemljopisna karta, mapiranje, kartirati, mapa, prikazati u obliku zemljopisne karte, kartični
access, pristup, ulaz, dohvat, prilazak
section, rez, rezanje, odrezak, presjek, razrezati, rastaviti u djelove, napraviti presjek, odlomak, sekcija, odjeljak, odjel, potpoglavlje, rubrika, kvartalni, odsjek
during, tijekom, za vrijeme, dok
author, autor, pisac, tvorac
download, preuzimanje datoteka, skidanje datoteka, učitavanje
power (match), potencija
power, snaga, sila, moć, sposobnost, sklonost, opskrbiti električnom energijom, eksponent, računalna snaga, potenciranje, moćnost, jačina, jakost
point, točka, decimalni zarez, zaoštriti, zašiljiti, staviti točku, pokazati, naputiti, napućivati, naoštriti
old, star, drevan, iskusan, otrcan, nekadašnji, bivši, antikan, davnina, starina, iznošen, ostarjeli, poodmakli, islužen
case, slučaj, stanje, činjenice, kutija, kućište, pretinac, čahura, torba, vrsta slova, CASE
van, kombi, prednja četa, kola za dostavu, prednja linija
size, određena mjera, određena količina, određena porcija, obrok, veličina, debljina, duljina, dimenzija, format, sortirati, poredati po veličini, liojepiti, uškrobiti, dati tvrdoću, kalibar, poredati
still, aparat za destilaciju, kotao za pečenje rakije, miran, nepokretan, šutljiv, tih, zanijemio, mir, tišina, umiriti, utišati, destilirati što, pa ipak, još uvijek, jošte, i dalje, koji se ne pjeni, ipak
bin, kanta, posuda, pohraniti
archive (v.), arhiviranje, arhiva
archive, zapis, dokument, arhiv, arhivska građa, arhiva, arhivirati
shopping, kupovina, kupovanje po dućanima, kupovanje, kupnja
control (n), moć, pregled, kontrola
control (n.), kontrola
control (v), kontrolirati, obuzdavati
control (v.), upravljanje, nadzor, kontrola
control, prekontrolirati
did, je
john, John, zahod
small, malen, kratak, neznatan, sitan, malo, minijaturan, nevisok, minijaturni, malešan, malečak, kolican, nizak
select, odabran, ekskluzivan, izabran, otmjen, izabrati, odabrati, označiti, izdvojiti, prebrati, probrati, probirati, prebirati, izabirati, izabrati što, izbrati, izbirati
send, poslati, otpremiti, ispaliti, izaslati, izašiljati, naputiti
call (n), zov, povik, poziv, zapovijed, prozivanje, potražnja, kratak posjet
call (somebody), povikivati
call (v), zvati, pozvati, nazvati, oglasiti, probuditi, zvati pred sud, dozivati, imenovati
call, poziv, pozvati, isklicati, poviknuti, povikati
found, postaviti, položiti temelj, graditi, pomiješati, rastopiti, staliti, utemeljiti, nađen, izraditi predmet taljenjem, fundirati
pour, pljusak, točenje, lijevanje, liti, lijevati, točiti, nalijevati, podlivati, podlijevati, izvrvjeti, natočiti, količina rastopljenog, istočiti, prisuti, isuti, izlijevati, potjecati, poticati, izasuti
level (adj), horizontalan, izjednačen
level (n), nivo, ravnina, libela, položaj
level (v), poravnati, nivelirati, srušiti, ukinuti, nišaniti
level, nivo, ravnina, položaj, horizontalan, izjednačen, poravnati, nivelirati, srušiti, ukinuti, nišaniti, razina, poravniti, gladak neuzburkan, izravnati neravno
photo, fotografija, snimak, fotografirati, snimati
image, predodžba
shop, dućan, trgovina, prodavaonica, radionica, kupovati po dućanima, prodavaona, prodavnica
technology, tehnologija, tehnika
days, dani, dana
little (adj), malen, sitan, slab, bijedan, čudan, smiješan
little (adv), malo, slabo, rijetko, kratko, uopće ne
little (n), ono što je maleno, malenkost, sitnica
little, malen, sitan, slab, bijedan, smiješan, malo, slabo, rijetko, ono što je maleno, nešto vrlo maleno, malešan
media, sredstva, mediji, medij, medijski, medijumski
start, start, polazak, trzaj, trgnuće, prenuće, nagla nehotična kretnja, trgnuti se, prenuti se, lecnuti, skočiti, pokrenuti, početak, započeti, kretanje na mahove, naprezanje na mahove, ishodište
including, uračunavši, uključivo, uključivši, inkluzivan
check (n), pregled, kontrola, račun
check (v), provjeriti, pregledati
check, kvačica, račun, prekontrolirati, prekinuti se, čekovni, iznenadno zaustaviti, pregledati, pregledavati, potisnuti, ispitati
every, svaki, sav, svaki pojedini
house (n), kuća, dom, stan, kućanstvo, rod
house (v), uzeti na stan, primiti koga u kuću, pričvrstiti, stanovati
house, kuća, kućevan, kućanski
plus, više, i, plus, pozitivan, pozitivna veličina
value (n), vrijednost, korist, cijena, iznos
value (v), cijeniti, proračunati
value, vrijednost, dragocjenost
today, danas, sada, današnji dan
include, uključiti, uračunati, sadržavati, ubrojati, naračunati
love (n), ljubav, draga, dragi, nijedan bod
love (v), ljubiti, voljeti, rado činiti
love, hatar
course, hod, put, tok, putanja, smjer, tečaj, kurs
look (n), pogled, izgled, izraz lica
look (v), pogledati, gledati, motriti, zuriti, paziti, činiti se, izgledati, tražiti, čekati, zaviriti, istraživati, biti smješten, pregledavati, viriti, obratiti se
look, obličje, izgledanje, izraz lica
action, akcija, rad, djelovanje, vladanje, okršaj
article, članak, pasus
again, opet, ponovno, još jedanput, ponovo, nanovo
title (n), naslov, natpis, prijevod, titl
title (v), titlovati
title, naslov, titula, imenski
buy (v), kupiti, nabaviti, kupovati, podkupiti, podmititi
buy, kupovina, kupnja, kupiti, nakupovati, platiti skupo, pouzimati
content (adj), zadovoljan
content (n), zadovoljstvo, zadovoljnost
content, izdovoljiti se, izdovoljiti, zadovoljan
different, različit, različito, drugačiji
too, previše, odveć, k tomu, također, isto tako, pre, k tome
source, izvor, vrelo, vrutak, isprave, spisi, izvori, podrijetlo, sredstvo, istjeće, izvornik, istočnik, izvorišni, izvorni kod, izvorski
country, kraj, okolina, područje, zemlja, država, postojbina, narod, selo, ladanje, priroda, provincija, seoski, okolica
however (adv), ma kako, ma koliko, kako god, koliko god
however (conj), ipak, međutim
however, pa ipak, ipak, koliko-god, kako god
game, igra, šala, natjecanje, smicalica, igrati, kartati se, lovina, divljač, sakat, hrom, šepav, odstrel, igraći
black (adj), crn, mrk, taman, zagasit, sumoran
black, crnac, crna boja, crnilo, pocrniti, zlo, crnina, kara, galičast, namazati laštilom za cipele, namrčen
against, prema, protiv, naspram, nasuprot, protivan
account, račun, računati, obračun, izvješće, iskaz, izvadak računa, izvještaj, pripovijedanje
club, klub, udruženje, palica, toljaga, buzdovan
south, jug, južno, južni, južni dio čega, južna Zemljina polukugla
provide, osigurati, pobrinuti se, omogućiti, pribaviti
big, velik, ogroman, širok, važan, trudna, izvrstan, veliko, značajno, hvalisavo, bujan
class, razred, klasa, godište
water (n), voda, more
water (v), škropiti, pojiti, natapati
water, sjaj svile, nalijevati, napajati
department, odjel, područje, odjeljak, klasa, razred, odsjek, zavod, okružje uprave, slagarnica, služba
let (n), zakup, najam
let (v), pustiti, puštati, iznajmiti, dopustiti, dati
let, pustiti, puštati, iznajmiti, dopustiti, spriječiti, zakup, najam, zapreka
library, knjižnica, biblioteka
website, website
box, kutija, sanduk, odio, ćelija, boks, boksati, staviti u kutiju, kvadrat, okvir, skrinja, škrinja, kutijica
description, opis, prikaz, opisivanje, opisa, karakterizacija
team, sprega, zapreka, momčad, igrači, tim, zapreći, upreći, ujarmiti, prevoziti što zapregom, ekipa, ekipni, zaprega, zapreg, garnitura, momčadija
visit (n), posjet, razgledavanje
visit (v), posjetiti, pregledati
visit, gostovanje, pohoditi, posjetiti, posjećivati, posjet, posjeta
week, tjedan, hefta
around, okolo, naokolo, u blizini, otprilike, oko, naokrug, okruglo
store, zaliha, skladište, spremište, magazin, žitnica, čuvati na skladištu, naspremati, nagomilati što, trgovina, uskladištiti, pomorsko skladište, prodavaona, prodavnica, prodavaonica, robni kuća, nagomilati
test, lončić za taljenje ili čišćenje kovine, tvrda kora, ljuštura, podvrći ispitivanju, podvrći iskušavanju, oplemenjivati, provjera, test, pokus, kušnja, iskušati, prokušati, okušavati, ispitati, iskušavati, probni, isprobavanje, ispitni, međunarodan susret u kriketu, probni kamen, pretraga, ispit, isprobati, iskušavanje
USA, SAD
head (female), poglavarica
head (n), glava, prednja strana, pojedinac, vrh, šef, poglavlje
head (v), predvoditi, zapovijedati, staviti naslov, odsjeći vrh, ići ispred, biti usmjeren
head, glava, načelnik, poglavar, naglavni, rogovlje jelena, podglavlje, glava firme, glavarski, predstojnik, prednja strana, prednji dio
why (n), razlog, uzrok
why, zašto?, čemu?, zbog čega, što, zašto
press, vreva, gužva, navala, stiska, metež, pritisnuti, stisnuti, stiskati, vršiti pritisak, navaljivati, gurati se, prisilno vrbovanje, uzimanje ljudi u vojsku, silom vrbovati ljude za vojsku, pritiskivati, možditi, izvođenje presije, gnječiti, gnječilo, pritješnjavati, izvlačenje, pritijesniti, gnječilica, nagovarati, potjerati, potjerivati, nahrupiti, nivalni
plan, nacrt, tlocrt, plan, projekt, nacrtati plan, planirati, imati u planu, namjerati se, namjeravati
government, uprava, vodstvo, vlada
Government, Vlada
phone, telefon, telefonirati, glas, zvuk
money, novac, novci, moneta
care (n), briga, zabrinutost, skrb, oprez, obzir
care (v), biti zabrinut, mariti, njegovati, voljeti, paziti na, obazirati se
care, skrb, marenje, hajati, mariti
live (adj), živ, pravi, aktivan, pokretan, gorući
live (v), živjeti, trajati, stanovati, voljeti, rado jesti, prijati, željeti
live, živ, pravi, aktivan, pokretan, gorući, živjeti, trajati, stanovati, prebivati, neispaljen
hotel, hotel
rate, mjera, odnos, cijena, procjena, taksa, propisana cijena, ocijeniti, procijeniti, koriti, prekoravati, namet, mjerilo, kvalificirati, izružiti, izgrditi
room, soba, prostor, mjesto, mogućnost, stanovati, smjestiti, prostranstvo
homepage, osobna stranica
second, onaj koji je u čemu drugi, sekunda, drugi glas ili instrument, drugi, drugi po redu, naredniđ, drugorazredni, drugo, na drugom mjestu, podupirati, podržavati, potkrijepiti, sekundirati, biti sekundant kod dvobojadrugo, kratak djelić, roba druge klase
law, zakon, načelo, sud, pravo, juristika, jurisprudencija, rok milosti, pravni
process (v.), obraditi, procesuirati
process, napredak, napredovanje, prirodni tok, prirodni razvoj, proces, tok, tijek, pozvati pred sud, sudbeno postupiti protiv koga, hodati u povorci, postupak, obrada, procesan, prirodan tok, prerađivati, preraditi
men, ljudi, muškarci, muškadija, mužanski, muškinje
women, žene
county, grofovija, okrug, okružje uprave
August, kolovoz, august
august, prejasan
etc, itd
sex, spol, rod, rodovski
Linux, Linux
give, popuštanje, elastičnost, povitljivost, davati, darovati, pokloniti, udijeliti, pružati, izručiti, predati, isporučiti, podavati, dodijeliti, ustupiti, podjeljivati
par, jednakost, jednaka vrijednost, mlad losos prije nego što uđe u slanu vodu, ista visina
large, velik, prostran, obilan, širok, veliko, kabast, mnogočlan
note, nota, klik, ton, oznaka, značenje, bilješka, poruka, ocjena, zapisati, obratiti pažnju, primijetiti, označiti, zabilježiti, bilježiti, primiti k znanju, popratiti bilješkama, kajda, kreditna isprava, primjedba, napomena, pripisivati, napominjati, opažati, komentar, predbilježiti, predbrojiti, predbilježavati
table, stol, stol za igranje, jelo, obrok, hrana, predložiti, podnijeti prijedlog, sastaviti, izgraditi rješenje, staviti na diskusiju, tablica, matrica, skrižaljka, tabela
north, sjever, sjevernjak, sjeverni vjetar, sjeverno, na sjeveru, sjeverni, sjeverni predjel, sjeverni smjer, sjeverni dio zemlje
children, djeca
travel (n), putovanje
travel (v), putovati
travel, kurzirati, krstariti
say, ono što je kazano, riječ, reći, izjaviti, govoriti što, navesti, misliti što, izricati, izušćivati, kazati, izreknuti, izreći, izustiti, izgovoriti što, izdeklamirati
AC, izmjenična struja
sign, znak, gesta, mahanje rukom, mig, predznak, obilježiti, označiti, namignuti, mahnuti, znamenje, oznaka
better, bolji, poboljšati, ono što je bolje
field, polje, njiva, površina, područje, bojište, igralište
going, odlazeći, kročenje
problem, problem
FAQ, često postavljana pitanja
staff, štap, prut, motka, kolac, palica, štab, štozer, osoblje, personal, kadrovski popuniti, snabdijeti osobljem, mješavina sadre,cementa i slično kao građevni materijal, kolegijum, potporanj
welcome (n), dobrodošlica
welcome (v), srdačno dočekati
quality, odlika, kvaliteta, vrsta, kakvoća, kvalitetan
reply, odgovor, odgovoriti, uzvratiti, odziv
print, tisak, znak, otisak, ostaviti, utisnuti trag, naštampati, odštampati, ispisati, ispis, natiskati, izštampati, gravura, rinuti
security, sigurnost, bezbrižnost, osiguranje, zaštita, pouzdanje, pouzdanost, jamstvo, jamčenje, zalog, kaucija, jamčevina, vrijednosni papir, jamac
never, nikada, kukov, nijedared, nijedanput, nigda, nijednom
important, važan, bitan, značajan, ugledan, pregnantan, glavat
job (n), posao, rad, zadatak, zaposlenje, ubod, udarac
job (v), trgovati dionicama, mešetariti, spekulirati, ubosti, kljucnuti
job, posao, namještenje
person, osoba, lice, čovjek, netko
application, aplikacija, primjena, molba, program, primjenjivanje, marljivost
left (adj), lijevi, ljevičarski
left (adv), lijevo, nalijevo, slijeva
left (n), ljevica, opozicija
left, slijeva
September, rujan
friend, prijatelj, znanac, kolega, prijateljski postupati, pomoći, pružiti pomoć, kompanjon, kolegica, drug
science, znanje, poznavanje, razumijevanje, znanost, nauka, prirodne znanosti, umijeće, vještina, egzaktna znanost
white (adj), bijel, sijed, blijed, čovjek bijele rase
white (v), bijeliti
story, povijest, izvještaj, prikaz, radnja, zaplet, sadržaj, pripovijest, pričica, kat, gatalica
market, tržnica, sajam, tržište, trgovina, iznijeti na tržište
above, iznad, gore, gore naveden, povrh toga
below, ispod
side, strana, bok, stranica, kosina, pristati uz jednu stranu, hvastati se, razmetati se, pobočan, slabine, postrani, prikrajak, honoraran, uzdužni, slabina, zidni
possible, moguć, vjerojatan, izvediv, ono što je moguće, mogućnost, izvršiv, možebitan, moguće
west (adj), zapadni
west (n), zapad
west (v), zapadati, ići prema zapadu
west, okcident
gallery, gelerija, lođa, balkon, galerija
air (n), atmosfera, nebo, vjetriti, podneblje, melodija, eter (radio)
air (v), zračiti, provjetriti, ventilirati, raspirivati, emitirarti
air, zrak, atmosfera, povjetarac, nebo, izraz lica
private, osoban, ličan, koji nema javni službeni karakter, neslužben, nezvaničan
really, stvarno, istinski, zbiljski, doista, zaista, realno
college, koledž
son, sin, potomci
example, primjer, uzorak, slučaj, potkrijepiti primjerima, ilustracija
few, malo
chat (n), čavrljanje, brbljanje
chat (v), brbljati
chat, porazgovarati se, razgovarati, popričati
request, molba, traženje, zahtjev, želja, potražnja
shall, će
complete (adj), potpun, dovršen, čitav, cio, cjelovit, sveukupan
complete (v), dovršiti, ispuniti, obaviti, izvršiti, zaključiti, dopuniti
complete, kompletan, kompletirati, posvršiti, potpun, posvršavati, poraditi, okončati, integralan, okončavati, svršiti
car, auto, automobil, kola, vagon
language, jezik, govor, besjeda
four, četiri, četvoro, četvorka