Domov

Bernarda Fernandez

 


Chystat se do člen určitý Den Páně Brzo Dopravit!
"5 Days do Nebe a Peklo"

doBernarda Fernandez

Bernarda Fernandez MP3 Bernarda Fernandez WMA

Anglicky (MS- Slovo .DOC)  /  
anglicky()
Hladit Dešifrování (MS-Word.DOC) hladit hladit() Polsko

Rus HTML

 


http:/www.freecdtracts.com/Písmo svaté/bernarda_fernandez.html

/

Člen určitý citát tebe ar kolem až k číst, is člen určitý nejdříve část of člen určitý Písmo svaté of sestra Bernarda Fernandez, kdo was monopol až k být brát do Jezuita Kristus až k být na návštěvě člen určitý příští svět 

Cvaknout dále dláždit do dešifrování

Srb Rumunsko Rusko velšský Brazílie slovinsko Řecko Dánsko Čína 1/2 esperanto
phillipines Island Indonésie finland Norsko Švédsko Chorvatsko Maďarsko Polsko chek BulharskoTATO IS ČLEN URČITÝ PÍSMO SVATÉ OF MÁ NEJDŘÍVE Cesta

    Ačkoliv JÁ was ne cit dobře aby ráno, má manžel brak až k dovolená mne dále já sám a jít do práce. JÁ told jemu aby JÁ was ne sám. Další on levá strana, JÁ obložit plstí aby JÁ was barvení. Asi tolik JÁ nesporný až k telefon nějaký of má druh, a má tchyně. Má matka- do- právní stav odpověděl: "Bernarda, Bůh vůle blahořečit tebe dnes, činit ne bát se". Člen určitý týž odpovědět came dle jiný bratr do Kristus aby JÁ telefon, aby ne on added: "Bernarda sednout na koně dle tvůj dno a chvála člen určitý Hospodin, křik až k Jemu a oslavovat Jemu".

    Asi tolik, přes má nedostatek síla JÁ křikloun až k člen určitý Hospodin rčení: "Hospodin Tebe ar má síla, ale jděte a pomoci mne". JÁ tried až k vstát, aby ne má síla levá strana mne. Má hlas could ne dlouhý život být pt a pp od hear aby ne do má duše JÁ was do nebe volající až k člen určitý Hospodin posloužit jídlem mne od té doby JÁ was barvení. Náhle má komnata was lit autobus of jeden bujný kdo hledět do téže míry jeden horečka. Bezprostřední má bát se zmizet jako pára a JÁ pila anděle klesat a kráčení do má komnata. JÁ could slyšet je jasně mluvení až k jeden druhého, a náhle jeden úžasný bytost objevil se, více úžasný než anděle. On was dámské šaty v bílém s jeden pozlacený šerpa. Dále Jeho bedna was napsáný do barva zlata: "poctivý A Oprávněný". Jeho čelit was ukazovat gentleness a Amor. Jezuita člen určitý KRISTUS was před mne, člen určitý Kr l of kr lovsk‚ loÔstvi a člen určitý Hospodin of Hospodin. Blažený být Jeho jméno!

    Jezuita blížit se mne, barva má hlava a told mne: "JÁ am Jezuita kdo died do tebe. Dívat se na tezaury cíly do má ruce, ona ar tichý tam do tebe. JÁ came dole dle má dosadit na trůn of blaženost až k mluvit do tebe; tam ar mnoho majetek do tvůj duch až k napravit. Tebe ar líný a vznětlivý. Nadto, JÁ činit ne potřeba 25% Kristián ani 95%, aby ne 100%. -li tebe potřeba až k přikročit k nebe, tebe mít až k být svatý ačkoliv JÁ já sám am svatý; JÁ came až k brát tebe do jeden cesta".

Nový York Město    JÁ ptal se Jemu: "Hospodin is ono jeden misijní cesta?" On odpověděl"Ne". Někdy On took mne čestné slovo ruce a vyorávač řepy mne autobus, a chlubič až k mne s jednoduchost a Amor. On brought mne až k má okna, On hledět v londýnská city of Nový-York a JÁ pila smutek dále Jeho čelit. On plakal a řekl: "Má Slovo is dobře kazatel, aby ne lid činit ne dát pozor. Člen určitý hřích of tato město 3sg.préz.od have část toku řeky mezi dvěma ohyby Má Otcovsky vládnout".

    Londýnská city was mandlovat of homosexuals; mezi je byli Politik. Člen určitý Hospodin told mne: "It's jiný Sodoma, aby ne JÁ am živ a člen určitý judgments of Má Otcovsky vládnout vůle brzo pustit se do jídla tato město". Někdy JÁ kleźel dříve člen určitý Hospodin chvíle do nebe volající a On told mne: "Činit ne bát se. Kdy judgment být chycen dále tato svět, má Církev vůle ne dlouhý život větřit něco doupě". On někdy led mne zas asi má dno a ptal se mne až k telefon jeden bratr dle má sbor. On kladívko mne člen určitý jméno of člen určitý někdy bratr. On někdy ptal se mne až k oznámit jemu aby má duch chtěl bych dostat se mezi lidi of má body společenstvo, a aby ona požadovat ne nést má armádní sbor až k člen určitý nemocnice či až k člen určitý jakýkoliv pohřeb ceremonie. Místo, ona požadovat oznámit má manžel až k depozitum člen určitý jeden kdo je to člen určitý Vzkříšení a člen určitý Duch ( Jan 11: 25). Člen určitý Hospodin told mne zas: "JÁ kdo darovat duch, JÁ brát tvůj duch aby ne tebe vůle přijít na mysl a oznámit člen určitý lid až k depozitum mne v hojné míře. Člen určitý jeden kdo domnívat se do mne vůle nikdy forma na lití pod tlakem" (Jan 1126:). On natáhnout Jeho ruce a JÁ pila aby jiný body společenstvo came bez mne. JÁ was dámské šaty v bílém a JÁ was jasný do téže míry člen určitý Hospodin, On told mne: "hledět Tato is člen určitý body společenstvo aby Kristián kdoplnit má Slovo vůle brzo mít".

    JÁ být si vědom aby JÁ could prodělat člen určitý stěny. Člen určitý Hospodin kdo was držba země mne čestné slovo ruka řekl: "Hledět"! Kdy JÁ být špatně od žaludku, JÁ pila má body společenstvo bez duch. On jasně se vyjádřit až k mne aby má fyzický body společenstvo was bezcenný, ono was nic než oprášit, a aby v krveprolití ono vůle stát se oprášit zas, ačkoliv jakýkoliv fyzický body společenstvo. On added aby člen určitý nový body společenstvo JÁ mněl jsem was jeden nádherný jeden kdo is člen určitý duch On kladívko až k man. JÁ domnění On chtěl bych hlavní část programu mne nepokažený až k nebe, aby ne ono was ne člen určitý bedna. My klesat docela jeden komín pod člen určitý doupě, a kdy blížit se nějaký pan bydliště JÁ could chápat neurč. člen nesnesitelný čichat. JÁ řekl: "Hospodin JÁ činit ne potřeba až k navštěvovat aby bydliště". Aby ne my šel ježto; bydliště was chmurný a ne hodnota prebenda. JÁ pt a pp od hear lid utrpení, pláč a křičet. Kdy my got do konce of člen určitý komín, my sat dále jeden balvan a člen určitý Hospodin told mne: "Hledět"! JÁ pila lid utrpení. Do peklo, lid trávit jejich čas do nebe volající, a nikdo laskání kolem jiní.

    Drahoušek bratři a sestry, JÁ spravedlivý came až k být si vědom aby PEKLO IS Fyzický. JÁ plakal a plakal, a kdy JÁ hledět v člen určitý Hospodin, On told mne: "Vytrvat k jakému účelu tebe mít seen, a činit ne jednat nedůstojně ono".

    JÁ was hledět v člen určitý peklo, a lid byli křičet "Ouch! Ouch! It's na věčné časy! it's na věčné časy! Bolest a nenávist na věčné časy a jakkoli."

    Obrátil jsem se k asi člen určitý Hospodin a ptal se Jemu: "Is tam někdo dle má čeleď do tato peklo?" On odpověděl mne"JÁ vůle ne dovolit tebe až k vidět jeden člen of tvůj čeleď". JÁ ptal se Jemu zas: "Hospodin is tam někdo aby JÁ vŘdŘt zde?" "Ano", řekl člen určitý Hospodin a JÁ vůle dovolit tebe až k vidět jemu. Náhle JÁ pila jeden mladík humoristický dle člen určitý hloubka of člen určitý peklo: Ono was Alexandr.

    JÁ vŘdŘl tato mladík v jeden křižácké tažení má manžel a JÁ léčit do Dominikán Republika. Během aby křižácké tažení, JÁ pt a pp od hear jeden hlas rčení až k mne,"Sednout na koně, běh a potkat Alexandr kdo je to chod do. Oznámit jemu rozcházet se v názorech odhodit tato poselstvi, do I'm giving jemu jeden konečně náhoda". Tato hlas was člen určitý hlas of člen určitý Hospodin i kdyby JÁ did ne vidět Jemu. JÁ told Alexandr jaký člen určitý Hospodin told mne. Tato is jak? on dotazovaná osoba: "Tebe Kristián ar celek bláznit. Tebe klamat lid do oznámit je aby Jezuita Kristus is humoristický, Já, Alexandr, činit ne domnívat se tato až k být člen určitý pravda". JÁ told jemu: "Alexandr, Bůh darovat aktivní a brát ono pryč kdy on potřeby; Alexandr, tebe vůle brzo forma na lití pod tlakem. On odpověděl: "JÁ am příliš mládě až k forma na lití pod tlakem, JÁ tichý mít mnoho blaho dlouhá doba of radost dále tato doupě."

    Tato náhoda was dobře a opravdu člen určitý konečně do Alexandr. Drahoušek čítanka, jaký činit tebe vŘdŘt kolem ty sám?

    Trojka týdni novější, Alexandr died chvíle on was nachmelený. Jeho cíl was tato bydliště of mučení kde JÁ pila jemu ( peklo). Člen určitý Bible stavy jasně aby opilý vůle ne být dědicem člen určitý kr lovstvˇ of Bůh (Galatians 5: 21).

    Kdy hledět v lid do peklo, JÁ could vidět Alexandr napadl do dva dobrý sbíra červy. On was křičet "Ouch! Ouch! Ouch!" On was mučení. On uznávaný mne a told mne: "JÁ zanedbaný má konečně náhoda. JÁ am zde dnes, utrpení. Být příjemný, kdy tebe dopravit až k doupě, přikročit k má dům a oznámit má čeleď až k doufat v Jezuita Kristus a až k plnit Jeho slovo, tak, že ona vůle ne přijít k rozumu tato bydliště of mučení."

    Někdy člen určitý Hospodin ukazaný mne tisíc of lid kdo byli utrpení do peklo, a On told mne: "Tebe vidět, nějaký of tezaury lid vŘdŘl Mne kdy ona byli dále doupě. Tam ar tichý mnoho lidí dále doupě kdo kráčet dále člen určitý ulice bez věznamně kde ona běh. VŘdŘt aby člen určitý cesta až k nebe is dokonalý úzký, a ono vůle být úzší zas. Tam vůle být nesnadný dále doupě, tak, že tebe vůle být ačkoliv cudný ačkoliv barva zlata, aby ne bát se ne do JÁ am vpřed of tebe do téže míry jeden ohromný válečník".

    JÁ ptal se Jemu: "AR TAM KRISTIÁN DO TATO Peklo?", On odpověděl: "Ano, činit tebe vŘdŘt proč? Ona domnívat se do Mne aby ne ona did ne kráčet podle toho má Slovo. Tam ar mnoho, those Kristián kdo ale fungovat dobře kdy ona ar do člen určitý chrám, před jejich duchovní a jejich čeleď. Aby ne ona ar celek klamat ona. Člen určitý eyes of má Otcovsky vládnout vidět vše a On dovídat se každý slovo, kamkoli tebe ar.  Oznámit má lid abyit's čas ona aktivní jeden svatý duch dříve má Otcovsky vládnout, dříve vše špatné dříve člen určitý svět. Dovolit u ďábla 3sg.préz.od have ne dobrý až k vinit má lid; a dovolit člen určitý svět ne naznačení brát v má lid. Je nejvyšší čas my skučení větru svatost a posvěcení"(1 Končit 1: 14-16)

 Jezero of Horečka   Někdy my šel kdesi kde tam was jeden jezero of horečka. Ačkoliv my byli blížit se člen určitý jezero, JÁ chápat jeden dokonalý bolavý čichat a člen určitý Hospodin told mne: "Jaký tebe vidět tam is jeden jezero of horečka, kdo is jíž hbitý do u ďábla, člen určitý chybný prorok, a člen určitý Antikrist. JÁ did ne chystat se tato bydliště do clovek, aby necelek those kdo činit ne doufat v mne ačkoliv jejich Spasitel a those kdo činit ne aktivní podle toho má slovo vůle běh tam (novina 2014:)"

    K tomu ještě důležitost JÁ pila Jezuita pláč a On told mne zas: "Tam ar příliš mnoho those kdo ar odešlý než those kdo přikročit k nebe". Někdy Jezuita ukazaný mne člen určitý číslo of lid kdo byli barvení do jeden detailní a On told mne: "Hledět! Kolik ar odešlý! Má Církev is spící navzdory člen určitý čin aby Ona 3sg.préz.od have dostat má množství; Ona 3sg.préz.od have má slovo a Svatá stolice Duch, aby neOn má spící. Dále doupětam ar lid kdo kázat abyPeklo does ne být. Běh aoznámit je aby tato bydliště is fyzický".

    JÁ was dokonalý vzdálený od aby bydliště, aby ne JÁ could cítění člen určitý žár. My levá strana člen určitý Hades a my šel až k nebe. My mnŘl trvale dále existující a šel až k člen určitý druhý nebe. Ježto nebe člen určitý Hospodin ukazaný mne člen určitý slunce a člen určitý asterisk a On told: "Dívat se na tezaury asterisk, JÁ čerpat každý jeden z je do its jméno. Činit tebe vidět tato slunce, it's čestné slovo množství aby ono lesci oba v rozhlase čestný a člen určitý bezbožný. Aby ne tam vůle ale jděte jeden čas kdy člen určitý slunce vůle ne dlouhý život svítit, vše vůle být peklo".

    My šel dále a část toku řeky mezi dvěma ohyby člen určitý nebe kde Bůh dobytek. Tam, byli překrásný dům. Člen určitý stěny of those dům byli dokonalý vysoký, of cudný barva zlata a of drahocenný kámen. Tam byli dvanáct branky of dělat kroupy, s dvanáct anděle v člen určitý branky. JÁ domnění JÁ could ne běh do, aby ne člen určitý Hospodin hledět v mne a řekl: "Činit tebe potřeba až k běh do? " "Ach ano Hospodin! JÁ ve skutečnosti potřeba to."  "Někdy být zvolen do parlamentu, do JÁ já sám am člen určitý brána" (Jan 109:).

    K tomu ještě důležitost JÁ šel do docela jeden drahocenný brána a JÁ pila jeden pěstovat of velkolepý květiny. "Činit tebe potřeba až k běh do člen určitý pěstovat? Někdy být pro I've připravený tato do tebe a má lid". Kdy JÁ step do, JÁ objevil až k česat nějaký květiny a až k srovnat nějaký ocásky na bocích. JÁ was běh do člen určitý pěstovat do téže míry poněkud děvče. Člen určitý květiny JÁ vybraný mněl jsem mnoho barevný s jeden dokonalý příjemný čichat. Potom, člen určitý Hospodin návštěva někdo. Ono was neurč. člen anděl, silný a asi tolik překrásný aby JÁ could ne kreslit. Člen určitý Hospodin told mne: "Činit tebe vidět tato jeden, on is člen určitý Archanděl Michigan, on is člen určitý jeden kdo hlavní část programu má vojsko. Hledět zas!" JÁ pila jeden ohromný vojsko dále podkova a člen určitý Hospodin told mne: "It's ani za mák lidský vojsko, aby ne má Otcovsky vládnout. Tato vojsko is v člen určitý dispozice of Kristián kdo ar VE SKUTEČNOSTI narozen r. zas; činit ne bát se, do ono is více mocný než člen určitý jeden kdo is do člen určitý svět".

    Někdy On ukazaný mne jiný anděl. "Tato jeden is člen určitý posel of Kristián kdo plnit má slovo". JÁ was šťastný až k slyšet aby. Jezuita told mne: "Dávat pozor! JÁ am člen určitý Bůh of Odřít kůži, člen určitý Bůh of Moses, člen určitý Bůh of Elijah, člen určitý Jeden kdo být příčinou horečka až k upustit od nebe; JÁ mít ne burza  Hodlám ukazovat tebe člen určitý dostat se do dobré kondice do kdo má lid aktivní do tezaury konečně days ona got levá strana". Člen určitý Hospodin told mne: "Být dokonalý opatrný kolem člen určitý majetek I'm existující až k ukazovat tebe". JÁ pila Kristián kdo byli slabý a být otrávený. Člen určitý Hospodin ptal se mne tato otázka: "Činit tebe domnívat se aby Dovedu brát tato Církev pryč do its dar stav?" Někdy On told mne,"Kristián aby JÁ vůle odebrat s mne vůle být nádherný, jásavý, bez poskvrný, bezúhonný. Mezi má lid tam ar lies, nedostatek Amor, má lid is dělit. JÁ ukazaný tebe člen určitý dostat se do dobré kondice of Kristián do tezaury konečně days; Teď I'm existující až k ukazovat tebe jak? člen určitý časný Církev aktivní. Those bratři a sestry byli nákyp jít s duchem času blaženost of Bůh. Ona konstatně být připevněn a modlitba; ona kazatel má slovo bez jakýkoliv bát se. Kdežto dar Kristián cenit aby I've burza, ona rovněž cenit aby Svatá stolice Duch 3sg.préz.od have burza. Člen určitý dobrý nespravně pochopit of Kristián dnes is člen určitý čin aby ona aktivní jeden běh duch, dělat plány do lidský bytost. Pročež ona forgotten aby člen určitý poselstvi ar dle Svatá stolice Duch a shůry. Oznámit má sluhy, člen určitý duchovní aby je na čase až k dát dozadu those routine's programs. If they do, you will see the power of God in your midst, the Holy Spirit who was manifest in the early Church. He will perform signs, miracles and wonders in great number, causing the dead to rise. The Holy Spirit is still the same, it's you who have changed".

    Christians, it's high time you came back to the life of the early Church.

    I then left this beautiful garden and went to the lovely street of Gold and the Lord told me: "Touch! Yes it's pure Gold. Go and tell my children that VERY SOON, they are going to walk on these streets of gold by the hand of the One who gives life (Revelation 21:10-15)"

    Oh! How great it is to walk on those streets of gold! After that I saw a splendid Throne surrounded by Angels, Archangels and Seraphs. They were continually praising God, the One who was on the Throne, saying: "Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty; heaven and earth are filled with his Glory. Amen! "Time has come to lift up holy hands unto me and praise me". At the same time I saw the river of the water of life flowing from the Throne. I also saw the tree of life and at the other end I saw the rainbow and the river of crystal. Then, I asked the Lord: "Who is on the throne?" He answered: "It's my Father, the Lord of Host". I told Him: "Can I see the Father", "No it's not yet time", the Lord answered.

    Even though I did not see the Father, the One who was on the throne was Mighty. I saw thunder and flashes of lightning coming from the throne and I heard praises. Jesus told me: "Do you hear these praises? These are the praises of those who are redeemed". I saw seven angels, each one of them holding a golden bowl; and seven others (angels), each holding a trumpet. "Lord, who are these angels?" The Lord answered: "The seven bowls that the angels hold are filled with the wrath of God. They will soon be poured out and when the trumpets sound, my Church (those Christians who live according to the will of my Father) will be caught up. They will no longer be on earth during the great tribulation. Before the Antichrist manifests himself, this man of sin, my Church will hear the last trumpets' sound, and they will meet me in the air (1 Thessalonians 4:16).

    I was there, dear friend, in front of a great throne, and I did not have any notion of time. A moment later Jesus showed me how His Church (the true believers) will be caught up! I saw in this vision, thousands of people disappearing. This happened world-wide, and TV and radio gave the news of the disappearance. Newspapers with (big headlines in red), also brought out the news. The Lord told me: "The news will soon happen". If the judgments of My Father have not yet come upon the earth, it's because of the faithful Christians, those who really love me."

    After that, I saw the appearance of the man of sin. He was saying to the inhabitants of the earth: "I'm bringing you peace and safety" and immediately people forgot the event that had just taken place. Jesus told me: "Look carefully!". I saw in the vision the seven angels with the seven bowls. Dear friend, what was happening was difficult to describe; I saw the angels pouring out the seven bowls of the wrath of God on the earth. Trumpets started sounding. God was pouring out His judgments on the inhabitants of the earth, and whole countries disappeared. The Lord told me: "Look! All these people were part of my Church, some were pastors". Because I did not fully understand this, I asked the Lord: "How is it that your people have been left so numerous in the great tribulation? How is it that there are also pastors among them, those who preached your word?" Jesus answered: "Yes, they had preached my word, but they were not living in accordance with my word." Then the Lord allowed me to see another multitude of pastors, and He told me: "Those pastors were not preaching my word as it is written. They thought that my word was not adapted to their century. They had too much favor towards those who were given a lot of tithes, because they were more interested in materials. Go and tell my servants that I am the One who called them, and that Silver and Gold belong to me and I give them according to my greatness and glory. Tell them to preach my word as it is written. They are many, those who give another interpretation to my word. My word is my word, and no one can change it. It must be preached as it is written. There are many among my people who distort my word for their own profit".

    After that, we entered a lounge in that new Jerusalem and the Lord told me: "What you see is paradise". In Paradise I saw the apostles and I asked the Lord, Lord where is Abraham? I was expecting to see and old man, but suddenly I saw a young man aged about 25 approaching and Jesus told me, this is Abraham, the father of Faith.

    The Lord called a very beautiful woman with an unspeakable beauty, like all those I saw there, and He told me: "This is Mary! Go and tell every body that Mary is not the Queen of heaven. The King of heaven is I, the King of kings, and the Lord of lords; the One who says: "I AM THE WAY, THE TRUTH AND THE LIVE. (John 14: 6-7). Go and tell this BLINDFOLDED MANKIND that there no purgatory, for if there was one, I would have shown you. Instead, there is hell, the lake of fire, the precious Jerusalem, and the paradise which I showed you. But tell them that there is no purgatory; tell them that IT'S A LIE FROM THE DEVIL, THERE IS NO PURGATORY".

    Then the Lord led me to a store of crowns. "These are crowns of life". The Lord asked me: "What do you see?" I saw my local Church, the believers of that community, singing and preaching, then I asked Jesus: "Why are the names of the believers of my community not written in this book?" And He told me: "Because of their wrongdoing on the earth". After all this the Lord allowed me to come back on earth.

NOW, I AM GOING TO TALK ABOUT MY SECOND JOURNEY

    One day we were at a prayer meeting, we were twenty in number. As usual, we started by praising and worshiping the Lord.

    Suddenly we felt the presence of God. It was so powerful as if we were on the day of Pentecost. I remember that my husband's mother, who is well advanced in age and very devoted in the work of the Lord came to me and said: "Bernarda, let's keep the noise down during the praise for we're making a lot of noise". She was right, because the praise was like a sound of waterfall. As I was about to ask my brothers to keep the noise down, I heard the Lord telling me: "Don't say anything! In the world, when people are making noise, nobody cares, why then should you stop the praise?" We then carried on praising and worshiping the Lord, and I felt that something great would take place. Suddenly I remembered what the Lord told me on my first journey: "I'll come back for you".

    All of a sudden I saw a bright light flooding my home. My brothers also saw the light, and they all knelt down before this True and Faithful God. I did not know what to do, and I just stood still. That light became brighter, and took a human form. I had in front of me the Lord Jesus Christ whose look was beautiful and full of love. On earth, I have never seen such beauty on a man's face. He came closer to each of my brothers. As I was about to tell my brothers that the Lord came for me I started speaking in tongues. (1 Corinthians 14:39-40)

    The Lord came closer to me. Just by looking at me, my spirit left my body. I was in the air and I saw what was happening in my house. I saw people ringing my door's bell, and when my husband went to answer, two policemen were at the door. The policemen said: "We heard that a lady died here; that's why we came". My husband told them no, here we meet to worship and praise the Lord. The policemen did not really believe, but they could not enter. They said: "OK, carry on but do not make a lot of noise". I was in the air when I saw all this.

    Jesus took me by hands and we went towards the Dominican Republic. When we reached the city, the Lord told me: "There are two great sins this country commits before my Father, witchcraft and idolatry". I saw the people of that country running after sorcerers and fetish...

Venezuela    After that the Lord brought me to Venezuela and to Mexico. In Venezuela, I was in the air with Jesus, but I saw people turning to magic, fetish, and to witchcraft. In Mexico I saw people meeting and worshiping demons. The Lord told me: "The horror of this sin has reached my Father. The first sign I give as a warning is that there will be an earthquake in Mexico if the inhabitants of the country do not repent and come back to me". When I came back on earth, I went to Mexico and gave the message. The people did not listen and recently there was a terrible earthquake in Mexico.

    When we were still in the air, the Lord told me that the hands of his Father have been stretched out upon the inhabitants of the earth. I saw the sea with gigantic waves, resembling a monster. I also saw hurricane happening on earth. I asked the Lord: "Lord what will become of Christians when all this happen?" He answered: "Go and tell them that, for those who are faithful to me, none of their hair will be touched". After that the Lord brought me to another place, I saw places where the earth was split. The Lord told me: "Many countries will soon be wiped out". Then we left that place and went to another place where waters were in motion. We went by these waters through a tunnel and reached the depths of the earth. I saw great doors. It was not the same as those I saw during my first journey. On these doors were big chains. The Lord went towards the doors, and after he had removed the chains, He let me in through the tunnel.

    Dear brothers and sisters, I saw thousands of people, with their head down, wearing torn clothes. They were chained, with big chains whose noise could lead to deafness. Then I said: "Lord, what does this mean?" He answered: "All these men and women are on their way to hell". Among those who were on their way to hell, I saw my husband's senior brother, Adolfo. He was a difficult man, he used to get married and divorced when he wanted, and he used to curse God. Then I started pleading with the Lord to let me go back on earth and warn Adolfo that he was going to hell, but the Lord did not answer me. Again I saw Adolfo and his wife walking through the tunnel. They were at the edge of hell. I pleaded with the Lord again to let me go back on the earth and tell people what I have seen. The Lord lifted his hands up and said: "Go and tell them that time is nearly over". He said again: "Thousands and thousands of people will go to hell, Adolfo's time is over, he is going to die".

    When I came on earth, my brother in law, Adolfo did not want to change his way of living. One day, he quickly came home from work and said to his wife: "I can't work any longer, something is telling me that I'm going to die". His wife answered: "It's because you are drunk as usual that you're saying this". Both of them went to bed. Some minutes later, she had a vision. In her vision she saw her husband and she in a tunnel, clothed with shabby clothes, and going to hell. She heard the Lord telling her: "Time for both of you is over".

    When I was still in the air the Lord told me: "Do you know why I brought you here for a second time? It was to show you that during your first visit, the number of lost was less than this time".

    Suddenly, Jesus and I left that place to the first heaven, and then to the second heaven. When we reached the third heaven, I saw angels bustling from one side to the other; then I asked the Lord: "Why are these angels in motion?" Jesus answered: "It's true that my angels are in motion here, but I'm going to show you how the earth is also in motion. Be careful because many demons have invaded the earth. The devil is furious against Christians because he has little time left".

    The Lord allowed me to see those demons in a terrible anger, and He told me: "Those demons you see are demons of adultery. They will attack thousands of My servants and many will fall into that sin. Do you know why the devil succeeds in causing my servants to fall? It is because my servants do not give me all the glory. They steal my glory and become proud. On top of that, their wives live in a great spiritual disorder. They did not build their homes with wisdom." (1 Timothy 2:11-14)

    I saw thousands of angels that I could not count, there were many of them ready for the battle. Then Jesus told me: "Now I'm sending these thousands of angels on the earth to protect my people. In these last days, I will double the protection will be double. Satan also will double his attacks, but you should not forget that your God is great and mighty. If you are attached to Him nothing will happen to you".

    The Lord then brought me to another place. There, I saw a huge table rounded with golden chairs. On each chair, a name was written, and a robe of fine linen was also placed. In front of each chair, on the table I saw crowns. Then I noticed that there was a chair that was bigger than others. In front of that chair was a huge cup in gold. Jesus told me to go and see what is in the cup. It was full of wine, ready to be served. Jesus told me: "Do you know why the wine is ready to be served? Go and tell my people that I am at the door, I'm coming soon".

    The Lord gave me a robe of fine linen and a crown. I wore the robe and the crown, then the Lord brought me to another place where I saw things like in a mirror. He told me: "There's neither stain nor crease on your robe, isn't it? None will enter through this door nor take place at this table, unless he is clothed like this. Some among my people on earth have dirtied their robes. Others have crumpled robes, and still others have put theirs aside, and have forgotten them. Tell my people that it's time they washed their robes, ironed them and took them back. Christians should ask the Holy Spirit to help them keeping their robes in good state, because the King will soon celebrate the Marriage Supper in His Father's kingdom".

    I come from a divorced family and I grew up with my father. My mother was a very religious woman. As for my father, he believed in nothing. I have a sister who is in a catholic convent, but I know that Jesus will soon take her out of that and she will preach the Gospel with me. I pray a lot for her. When I was thinking about my mother's life in that mystic religion, during my first journey in paradise, I cried before the Lord and told Him: "Lord my mother is lost, yet I've preached the Gospel to her but she won't listen. More and more she is clung to that pagan religion". The Lord answered me: "I will save your mother, but I will take her home immediately otherwise she will fall back into sin and go to hell. For this reason, as soon as she is converted, she will die some time later and come here, in paradise".

    When I came back on earth, I prayed, cried, sighed, reminding the Lord the promise he gave me, but I saw my mother who was more and more involved in the idolatry of her religion. One day God used my son to convert my mother. Just three days after her conversion, she died; praise the Lord!

    During my second journey in paradise the Lord told me: "Look, what my mouth says, my hands fulfill it". I saw my mother in that beautiful paradise; she was among other women. Then the Lord led me in an area in the paradise. There I saw thousands of children clothed in white who were praising and glorifying the Lord. Jesus told me: "These children are those who have been aborted by parents and criminals doctors. Babies that people killed whilst they are still in their mother's womb, and that are found in dustbins and rivers, are here in heaven."

    Dear brothers and sisters, contrary to what you think, for the Lord a fetus is a human being from conception, from the first day of pregnancy.

    Jesus told me again: "Bernarda, work for I am your strength. This message has to be published into the whole world. It's a message for Christians, pastors, and for all the inhabitants of the earth, including you. Let him who is holy continue to be holy."

    At that moment the gates of heaven were opened. There was a beautiful escalator. Jesus called thousands of angels who came, and then the Lord accompanied me to my home.

    When we got home, I saw my husband and the Christian brothers who were waiting for my spirit to come. I looked at my physical body that remained on earth, and I told the Lord that I do no longer want this body. The Lord told me: "You cannot go back to heaven with me for it is not your time yet. You have to tell my people first what you saw in order for them to get ready". With a powerful voice, He told me: "Enter and receive life, I am the resurrection and the life, he who believes in Me, though he may die, he shall live (John 11: 25-26).

..................................InvitationQuestions?  Let's Talk...Invitation 2


To know how you can have a personal relationship

with Jesus Christ call

1-888-NEED-HIM or 1-888 JESUS 2000
That is 1-888-633-3446